Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Drawsku Pomorskim.

 

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 11.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13 z 23.02.2001 z późniejszymi zmianami, Nr 23. poz 192 z.12 lutego 2003.), rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r.w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z dnia 30 września 2009)

 

§1

 

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim dalej zwanej Poradnią działa Zespół Orzekający zwany dalej Zespołem, który wydaje:

 

1)     Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

 

2)     Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

 

3)     Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 

4)     Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

 

5)      Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

§2

 

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni.

 

§3

 

W przypadku uczniów będących wychowankami burs, ośrodków szkolno-wychowawczych i innych placówek Zespół wydaje orzeczenia ze względu na siedzibę placówki znajdującej się w rejonie jej działania lub ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

 

§4

 

Zespół wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinie o wczesnym wspomaganiu dla dzieci zamieszkałych na terenie działania poradni.

 

§5

 

Zespół orzekający wydaje opinie i orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.

 

§6

 

6.1. Zespół powołuje Dyrektor Poradni.

 

6.2. W skład zespołu wchodzą:

1)     Dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako Przewodniczący Zespołu;

2)     psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną;

3)     pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną;

4)     lekarz;

5)     inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

 

6.3.Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.

 

§7

 

7.1. Zespół orzeka na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka zwanych dalej wnioskodawcą.

 

7.2. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, wnioskodawca składa odrębne wnioski.

 

7.3. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii wnioskodawca składa do Zespołu działającego w Poradni poprzez sekretariat.

 

7.4. Jeżeli wniosek został złożony do Zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, Dyrektor Poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa Zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

 

7.5 Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, Dyrektor Poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyn zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

 

§8

 

8.1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii odpowiednio zawiera:

1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie.

2) imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów oraz miejsce ich zamieszkania,

3) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,

4) podpis wnioskodawcy.

 

8.2 Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

 

8.3. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia.

 

8.4. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia, w którym lekarz określa:

a.     okres - nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły

b.    rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły

c.     zakres w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola , może brać udział w zajęciach, w których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanego z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,

d.    zakres w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły , może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole

 

8.5.W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

8.6. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 8.2-8.5., Przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

 

8.7. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust.8.2-8.5, albo dokumentacja przedstawiona jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści Poradni wskazani przez Przewodniczącego Zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności (z zastrzeżeniem ust. 8.3 i 8.5).

 

§9

 

Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z dokumentacją Przewodniczący Zespołu kieruje do członków Zespołu oraz ustala terminu posiedzenia Zespołu.

 

§10

 

Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczęszcza uczeń lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, informując o tym wnioskodawcę.

 

§11

 

Przewodniczący Zespołu powiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia Zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

 

§12

 

12.1 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony. Dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim orzeczenie wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego.

 

12.2 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

 

12.3 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo indywidualnego przygotowania przedszkolnego wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia. Orzeczenie wydaje się na czas nie krótszy niż 30 dni, a dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie nie dłuższy niż rok szkolny.

 

§13

 

13.1 Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów.

 

13.2 W przypadku różnej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Zespołu.

 

13.3 Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka Zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Zespołu.

 

13.4 Orzeczenie albo opinię przygotowuje członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.

§14

 

14.1 W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów zawartych w rozporządzeniu.

 

14.2 W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wskazuje się wszystkie najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego.

 

14.3 W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane: elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć największy nacisk w pracy z dzieckiem, metody i sposoby realizacji tych zajęć, formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

 

14.3. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, określa się zalecane formy realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwość uczestniczenia dziecka/ ucznia w życiu przedszkola/szkoły. Określa się również zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu, a w przypadku uczniów, zakres obowiązkowych zajęć edukacyjnych organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

 

§15

 

15.1 W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania, albo o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy wskazać zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

15.2 Zespół na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:

      1. zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia

     2. potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń

     3. potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie

Nowe orzeczenie wydaje się według załącznika do rozporządzenia, orzeczenie to jednocześnie uchyla poprzednie.

 

15.3 Zespół, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, wydaje nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia. Nowe orzeczenie wydaje się według wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia, uchyla ono jednocześnie orzeczenie poprzednie.

 

15.4 W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców(prawnych opiekunów),o którym mowa w paragrafie 15.2 lub paragrafie15.3 Zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

§16

 

16.1 W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, Zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

16.2. Opinia, o której mowa w ust. 1, zawiera:

    1) datę wydania opinii,

    2) oznaczenie Poradni, w której działa Zespół wydający opinię,

    3) podstawę prawną opinii,

    4) skład Zespołu, który wydał opinię,

    5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,

    6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

    7) diagnoza wraz z uzasadnieniem,

    8) wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb dziecka,

  9) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia,

 10) podpis Przewodniczącego Zespołu.

 

§17

 

17.1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, Zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem.

 

17.2. Opinia zawiera:

    1) datę wydania opinii,

    2) oznaczenie Poradni, w której działa Zespół wydający opinię,

    3) podstawę prawną opinii,

    4) skład Zespołu, który wydał opinię,

    5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,

    6) stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,

    7) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności, które Zespół uznał za istotne dla rozstrzygnięcia, oraz wyjaśnienie powodów, na podstawie których Zespół stwierdził, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,

  8) podpis Przewodniczącego Zespołu.

 

§18

 

18.1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy na piśmie, w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

 

18.2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w 3 egzemplarzach.

 

18.3. Orzeczenie o braku potrzeby doręcza się w 1 egzemplarzu.

 

18.4. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem.

 

§19

 

Od orzeczenia wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

§ 20

 

20.1 Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

 

20.2 Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

 

20.3. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie w terminie 14 dni, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym czasie nie wydał nowego orzeczenia.

 

20.4. Kurator Oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

 

§21

 

Od decyzji wydanej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie odwołanie nie przysługuje.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kubik 23-07-2009 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2009 12:26