Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

 

 

PPP- 0114-1/ 2020

 

 

 

 

 

 

S T A T U T


 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Drawsku Pomorskim


 


 


 


 


 


 

Tekst jednolity według aktualnego prawa oświatowego.


 

 

 

 

 

Obowiązuje od dnia 24.01.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

·Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

·Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191 z poźn. zm.)

·Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016, poz. 922)

·Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej Poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 )

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych Poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych Poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 r. poz.199 z późn. zm.)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532 z późn. zm.)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 r. poz. 1170)

·Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 843)

·Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

·Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe Dz. U. 2017 r. poz. 60)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 r. poz. 1575)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w których osoba ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz.U. 2017 r. poz. 1562)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz.1591)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 r. poz. 1569)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 2017 r. poz. 1634)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 r. poz.1635)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 1658)

·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 2017 r. poz.1743)

 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową.

§ 2. Siedziba Poradni mieści się w Drawsku Pomorskim przy ulicy J. Piłsudskiego 20.

§ 3. Terenem działania Poradni jest obszar określony granicami administracyjnymi Powiatu drawskiego.

§ 4. Poradnia jest jednostką budżetową.

§ 5. Organem prowadzącym jest Powiat drawski.

§ 6. Organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

§ 7. Poradnia używa pieczęci podłużnych o treści:

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Piłsudskiego 20

tel. 576 658 768, 576 658 764

Regon 331351111 NIP 253-011-86-15

PKD 8560Z

filia

Czaplinek

78-550 Czaplinek, ul. Wałecka57

§ 8. Podstawę prawną działalności Poradni stanowią w szczególności:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 zpóźn.zm.);

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z2017r. poz. 59);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60);

4) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 Nr 3 poz.19, z późn. zm.);

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz.199 z późn. zm.);


 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. W sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.);

7) Decyzja Kuratora Oświaty o powołaniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim.

§ 8a.Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o:

1) Poradni – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim.

2) Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Drawski,

3) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

Rozdział 2. Cele i zadania Poradni

§ 9. Celem poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 10.1. Do zadań poradni należy:

a) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

b) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

d) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

a) wydanie opinii;

b) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;

b) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

4. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki polega w szczególności na:

a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, pomocy w:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

– planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

– rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.

5. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

§ 11. Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) diagnozowanie;

2) opiniowanie;

3) działalność terapeutyczną;

4) prowadzenie grup wsparcia;

5) prowadzenie mediacji;

6) interwencję kryzysową;

7) działalność profilaktyczną;

8) poradnictwo;

9) konsultacje;

10) działalność informacyjno-szkoleniową.

§ 12. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, a także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

§ 13. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach zespoły orzekające, które wydają:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży;

4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

§ 14. Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

§ 15. W Poradni może być zorganizowany „zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”.

§ 16. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, a także przedszkolami, szkołami i placówkami z terenu swojego działania (w szczególności z dyrektorami, pedagogami i psychologami szkolnymi, nauczycielami i wychowawcami klas) oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

§ 17. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


 


 


 

Rozdział 3. Organy Poradni i ich kompetencje

§ 18. Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni

2) Rada Pedagogiczna

§ 19. Dyrektorem Poradni może być pracownik pedagogiczny, ponadto dopuszcza się możliwość powierzenia tego stanowiska innej osobie powołanej na podstawie odrębnych przepisów.

§ 20. Dyrektor Poradni w szczególności:

1) kieruje całokształtem działalności Poradni, organizuje i nadzoruje pracę osób zatrudnionych w placówce;

2) reprezentuje Poradnię i jej interesy na zewnątrz;

3) zatrudnia i zwalnia pracowników Poradni;

4) powołuje i odwołuje wicedyrektora oraz ustala zakres jego obowiązków;

5) dokonuje oceny pracy pracowników;

6) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla wszystkich pracowników Poradni;

7) umożliwia pracownikom Poradni korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego;

8) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczyciela;

9) egzekwuje przestrzeganie zasad dyscypliny pracy oraz prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracy;

10) sporządza plan pracy i arkusz organizacyjny placówki, opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego;

11) kieruje pracą Zespołu Orzekającego;

12) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej;

13) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;

14) dysponuje środkami finansowymi Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich wydatkowanie;

15) odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich pracowników Poradni;

16) tworzy warunki sprzyjające rozwojowi Poradni;

17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.


 

§ 21. 1. W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą: Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Poradni jest Dyrektor Poradni.

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej Poradni, przewodniczy jej obradom i przeprowadza głosowanie.

§ 22.1. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór merytoryczny oraz na wniosek, co najmniej 1/3 jej członków.

2. Rada Pedagogiczna Poradni zobowiązana jest do odbycia, co najmniej dwóch zebrań w ciągu roku szkolnego.

3. Wszystkie zebrania Rady Pedagogicznej Poradni są protokołowane.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej Poradni mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej Poradni.

§ 23. Uchwały Rady Pedagogicznej Poradni podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej 1/2 jej członków.

§ 24. Pracownicy Poradni są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste pracowników lub osób korzystających z usług Poradni.

§ 24a.Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

§ 25. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Poradni należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni;

2) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników Poradni;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

4) Rada Pedagogiczna Poradni przygotowuje projekt i uchwala statut Poradni albo jego zmiany;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.

§ 26. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej Poradni należy w szczególności:

1) organizacja pracy Poradni, w tym tygodniowy harmonogram zajęć;

2) projekt planu finansowego;

3) propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;


 

4) wnioski Dyrektora Poradni w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

5) regulaminy: pracy, nagród, premiowania i wynagradzania pracowników Poradni, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i inne;

6) standardy i procedury w szczególności: działalności diagnostycznej i terapeutycznej w Poradni.

§ 27. Rada Pedagogiczna Poradni może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

§ 28.1. Każdy z organów ma prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Dyrektor wstrzymuje realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej Poradni niezgodnych z przepisami prawa, zawiadamiając o tym organ prowadzący.

3. W przypadku sporu kompetencyjnego dotyczącego właściwości organów Poradni i ich kompetencji, Dyrektor powołuje zespół negocjacyjny, który podejmuje próby rozwiązania konfliktu, a w szczególnych przypadkach zwraca się do odpowiednich władz zwierzchnich (organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny).


 

Rozdział 4. Organizacja działania Poradni

§ 29. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 25 maja danego roku.

§ 30. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 31. Za zgodą organu prowadzącego Poradnia może tworzyć komórki organizacyjne.

§ 32. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Dopuszcza się przerwę w pracy Poradni w okresie wakacyjnym, jednak nie dłuższą niż jeden miesiąc i kończącą się nie później niż 20 sierpnia.

§ 33. Pracownicy Poradni wykorzystują urlop wypoczynkowy w zasadniczej części w okresie przerwy pracy Poradni, a pozostałą część w innym czasie (ustalonym w planie urlopów).


 

Rozdział 5. Pracownicy Poradni

§ 34. Dyrektor Poradni jest przełożonym pracowników Poradni.

§ 35. Dyrektor Poradni, za zgodą organu prowadzącego Poradnię, może utworzyć stanowiska wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.


 


 

§ 36. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz lekarza – konsultanta, a także innych specjalistów, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

§ 37. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, których status określa ustawa „Karta Nauczyciela”.

§ 38.1. Czas pracy pracownika pedagogicznego Poradni zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust.1 pracownik pedagogiczny Poradni obowiązany jest realizować:

a) obowiązkowe zajęcia prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą i na ich rzecz w wymiarze 20 godzin tygodniowo;

b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Poradni;

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 39. Pracownicy pedagogiczni Poradni są zobowiązani do doskonalenia kompetencji zawodowych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 40. Zakres zadań pracowników pedagogicznych Poradni określa Dyrektor Poradni w indywidualnym przydziale czynności. Obejmuje on zarówno działania na terenie Poradni, jak również zadania realizowane poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

§ 41. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi, których status określają odrębne przepisy.

§ 41a.Do zadań pracowników administracyjnych należy zabezpieczenie działalności Poradni w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej, kadrowej , do zadań pracowników obsługi należy działalność w zakresie zabezpieczenia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Poradni pod względem utrzymania czystości.

§ 42. Zakres zadań pracowników niepedagogicznych Poradni określa Dyrektor Poradni w indywidualnym przydziale czynności zgodnie z kwalifikacjami i stanowiskiem pracownika.

§ 43. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 44. Pracowników Poradni obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej.

§ 44a. Wszystkich pracowników Poradni obowiązują przepisy w sprawie ochrony danych osobowych.

§ 45. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) plan pracy Poradni;

2) księgę protokołów Rady Pedagogicznej (oraz innych zebrań i narad);


 


 

3) protokoły posiedzeń zespołu orzekającego (oraz dokumentację rozpatrywanych przypadków);

4) rejestr pacjentów przyjętych w Poradni;

5) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

6) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

7) teczki indywidualne zawierające dokumentację badań i prowadzonych terapii;

8) dzienniki indywidualnych zajęć (terminarze) pracowników pedagogicznych Poradni;

9) księgę wyjść (wizyty terenowe);

10) harmonogram zajęć pracowników Poradni;

11) listę obecności pracowników;

12) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 46. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 7. Zasady gospodarki finansowej

§ 47.1. Za prowadzenie przez Poradnię prawidłowej gospodarki finansowej wyłączną odpowiedzialność ponosi Dyrektor Poradni.

2. Dyrektor Poradni ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Poradni.

§ 48. W ramach odpowiedzialności, o której mowa w § 47.Dyrektor Poradni odpowiada w szczególności za:

1) prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi Poradni;

2) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym Poradnię środków otrzymanych z budżetu tego organu;

  1. stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków budżetowych otrzymanych od organu prowadzącego Poradnię, objętych rocznym planem finansowym Poradni.

  2. Obsługą ekonomiczno-administracyjną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Drawsku Pomorskim , które działa na podstawie:

  3. 1. Uchwały Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2019r.

  4. 2. Uchwały Nr XVII/121/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 listopada 2019r.

 


 

§ 49. W zakresie spraw, o których mowa w § 47-49 Dyrektor Poradni podlega nadzorowi organu prowadzącego Poradnię, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.


 

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 50. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem obowiązują powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy regulaminów, procedur i standardów wewnętrznych Poradni.

§ 51. Traci moc statut Poradni z dnia dnia 5.09.2013 ze zmianami
z dnia 01.09.2016, 10.04.2020 r.

§ 52. Statut wchodzi w życie 24.01.2020 r.


 

Jednolity tekst Statutu, zatwierdzony drogą uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 24.01.2020 r., wchodzi w życie z dniem 24.01.2020 r.

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kubik 07-07-2021 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Kubik 02-01-2024 13:53