Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

dla pracowników oraz emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Drawsku Pomorskim.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 marca o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996r, Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561. Nr 139,poz.647 i nr 147,poz 686, z 1997r, Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz 1998, Nr 75, poz. 486 i Nr 1113, poz. 717, z 2002r Nr 135, poz. 1146, z 2003r Nr 213, poz. 2081, z 2005r Nr 249, poz. 2104 oraz 2007r Nr 69, poz.467 i Nr 89, poz. 589, z 2008r Nr 86, poz. 522 z późn. zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009r Nr 43, poz. 349 z późn. zmianami)

3. Ustawa z dnia 23.05.1991r o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r , Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz1080 i Nr 128, poz.1405, z 2002r, Nr 135, poz. 1146. Nr 153, poz. 1271i Nr 240, poz. 2052, z 2003 Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz 2004 nr 240, poz. 2407)

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730)

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000)

6. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

SPIS TREŚCI:

 1. Zasady tworzenia Funduszu i administrowania jego środkami.

 1. Podział środków Funduszu.

 2. Osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu

 3. Działalność socjalna

 4. Postanowienia końcowe.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Oświadczenie do naliczenia Funduszu dla emerytów i rencistów

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/ socjalnej

 2. Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla pracownika i jego rodziny

 3. Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku dla emeryta lub rencisty i jego
  rodziny

 4. Upoważnienie do opracowywania dokumentacji dotyczącej ZFŚS.

 1. Zasady tworzenia Funduszu i administrowania jego środkami.

§1

 1. Fundusz tworzy się dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio po zakończeniu stosunku pracy w PPP w Drawsku Pomorskim.

 1. Fundusz tworzy się z odpisów:

 1. w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej na końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełen wymiar zajęć) i 11% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Tak naliczony odpis, jest co roku zmniejszany o wartość wypłaconego nauczycielowi świadczenia urlopowego na podstawie art. 53 ust 1a Karty Nauczyciela;

 1. w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku poprzedniego lub II półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyższe od ogłaszanego corocznie, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski” Monitor Polski”, nie później niż do 20 lutego każdego roku;

 2. w wysokości 5% pobranych rent i emerytur nauczycieli.

§2

 1. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

 1. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

 2. Odsetki bankowe od środków Funduszu zwiększają środki tego Funduszu.

 1. Podział środków Funduszu.

§3

 1. Środki Funduszu wydatkuje się na świadczenia urlopowe dla nauczycieli oraz działalność socjalną.

 1. Środki Funduszu, po wypłaceniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, dzieli się następująco:

 1. 13 % na pożyczki mieszkaniowe ;

 1. 2 % na zapomogi - socjalne, losowe;

 2. 40 % na wypoczynek pracowników i osób uprawnionych - „wczasy pod gruszą”.

 3. 40 % pomoc przedświąteczna

 4. 5 % imprezy okolicznościowe

 1. Niewykorzystane środki, planowane na poszczególne cele, wymienione w ust. 2 komisja socjalna może przesuwać w razie zaistniałej potrzeby uwzględniając uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, jeśli taka działa na terenie Placówki, do ustalania zasad wykorzystania ZFŚS, w tym podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności.

 1. Kryterium podziału ZFŚS stanowi sytuacja rodzinna, życiowa, materialna pracownika.

 2. Świadczenia ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego, z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli.

 1. Osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu

§4

 1. Ze środków wymienionych w §3 ust.2 lit b) i c) mogą korzystać:

 1. Pracownicy placówki i ich rodziny oraz emeryci i renciści ich rodziny - byli pracownicy, którzy przeszli na emeryturę lub rentę bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy w PPP, pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych oraz urlopach dla poratowania zdrowia;

 1. Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki, rodzeństwo, w stosunku do których istnieje obowiązek alimentacyjny do 18 lat - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

 2. Dzieci pracowników zmarłych w trakcie zatrudnienia oraz emerytów i rencistów uprawnione do pobierania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, emerycie lub renciście;

 3. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas przynajmniej 1 roku.

 4. Pracownicy przebywający na urlopach z wyjątkiem urlopu bezpłatnego trwającego co najmniej 6 m-cy.

 1. Działalność socjalna

§5

Środki Funduszu w części przeznaczonej na działalność socjalną przeznaczone są na:

 1. Dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku osób uprawnionych i wymienionych w § 4;

 1. Udzielanie zapomóg losowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 2. Udzielanie zapomóg socjalnych.

§6

Z form wsparcia wymienionych w § 5, pkt.1 uprawniony może korzystać 1 raz w roku.

§7

W zakresie zapomóg pieniężnych:

 1. dla pracowników, emerytów i rencistów, których mowa w rozdziale III § 4; pkt.1 lit. a) dotkniętych wypadkami losowymi może być przyznana zapomoga jednorazowa w ciągu roku, w zależności od możliwości finansowych funduszu w równowartości połowy minimalnego wynagrodzenia netto za pracę na osobę w gospodarstwie domowym.

 1. W przypadku okresowo występujących trudności materialnych wynikających z sytuacji życiowej - może być przyznana zapomoga socjalna.

§8

Udzielenie świadczenia socjalnego dokonywane jest na posiedzeniu komisji do spraw socjalnych.

§9

 1. Pomoc finansowa zostaje udzielona na wniosek pracownika, emeryta lub rencisty, o których mowa w rozdziale III §4. pkt. 1 lit. a)

 1. Z wnioskiem o zapomogę dla pracownika i emeryta lub rencisty może wystąpić również dyrektor placówki lub organizacja związkowa.

§10

 1. Wniosek o zapomogę socjalną i losową powinien zawierać:

 1. opis sytuacji, poświadczony zaświadczeniami o chorobie, zgonie, kradzieży

 1. oświadczenie o zarobkach własnych i współmałżonka lub wysokości renty, emerytury, alimentów- średnia z ostatnich 3 miesięcy.

 1. Wnioski o świadczenia: dofinansowanie wypoczynku, zapomogę socjalną i losową należy składać na formularzach pobranych w sekretariacie lub dostępnych na stronie Poradni - www.poradnia.drawsko.pl do Przewodniczącej Komisji.

§11

 1. Wysokość świadczeń zależy od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Osoba uprawniona do korzystania z Funduszu, składa oświadczenie, w którym zobowiązana jest ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie.

 1. Dochód ( tj. przychód - koszty uzyskania przychodu) ustala się na podstawie:

 1. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za ubiegły rok oraz innych świadczeń, np. alimenty (dot.par.5, pkt.1);

 1. oświadczenia o zarobkach własnych i współmałżonka lub wysokości renty, emerytury, alimentów - średnia z ostatnich 3 miesięcy (dot.par.5 pkt.2 i 3);

 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - przyjmuje się dochód zadeklarowany przez uprawnionego we wniosku, nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. A jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia gospodarce narodowej za ostatni kwartał).

 1. Wysokość świadczeń określona jest w tabeli ustalanej corocznie i stanowiącej załącznik do preliminarza.

 1. W przypadku braku w zeznaniu kwoty uzyskanych dochodów osoba składająca wniosek zostanie zakwalifikowana do III grupy ( osób o najwyższych dochodach).

§12

Osobie korzystającej ze świadczeń Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, nie przyznaje się świadczenia, o które wnioskuje.

 1. Postanowienia końcowe.

§13

 1. Dyrektor placówki powołuje komisje do spraw socjalnych, w skład której wchodzi trzech pracowników.

 1. Podstawą działania komisji jest plan wydatków opracowany na rok budżetowy.

 2. Stanowisko komisji, w sprawie przyznawania świadczeń z Funduszu, jest równoznaczne z uzgodnieniem z organizacjami związkowymi, jeśli takie działają na terenie Placówki.

 3. Świadczeniobiorcy mający zastrzeżenia formalne do pracy komisji mogą złożyć zażalenie do dyrektora.

 4. Komisja zbiera się w razie potrzeb oraz w zależności od potrzeb na wniosek Dyrektora.

§14

 1. Wnioski do Przewodniczącej składa się w zależności od rodzaju świadczeń w następujących terminach:

 1. o dofinansowanie wypoczynku letniego do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego;

 1. o zapomogi losowe i socjalne- zgodnie z potrzebami.

 1. Wnioski, które nie zostały złożone w wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

 1. Każdy wniosek musi zawierać zgodę Świadczeniobiorcy na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Wnioski na pomoc przedświąteczną należy składać 3 tygodnie przed każdymi świętami.

§15

Wszystkie zamiany regulaminu Funduszu wprowadza się aneksem do regulaminu, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, o ile takie działają na terenie placówki.

§16

Dyrektor placówki zobowiązany jest udostępnić Regulamin do wglądu wszystkim pracownikom oraz emerytom i rencistom uprawnionym do korzystania z Funduszu.

§17

Formularze wniosków są załącznikami do Regulaminu.

§18

Zgodnie z ustawą o obowiązku przeglądu danych osobowych (art. 8 ust. 1d ustawy o ZFŚS)

 1. Pracodawca dokonuje przeglądu danych osobowych, które zostały mu przekazane przez Wnioskodawców w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Przeglądy są dokonywane w terminie do dnia 31 marca za każdy poprzedni rok kalendarzowy.

 2. W przypadku, gdy stwierdzono, że dalsze przechowywanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest zbędne do przyznawania, ustalania wysokości świadczeń z Funduszu, jak również dochodzenia praw lub roszczeń od Uprawnionych, dane te należy niezwłocznie usunąć.

§19

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

§20

Z dniem podpisania niniejszego regulaminu traci moc Regulamin ZFŚS dla pracowników oraz emerytów i rencistów PPP w Drawsku Pomorskim z 10.06.2016 r.

Załącznik nr 1

do Regulaminu ZFŚS/PPP Drawsko Pomorskie dnia ……….....……………

OŚWIADCZENIE

do naliczania Funduszu dla emerytów i rencistów

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr PESEL

Nr telefonu

Ostatnie miejsce zatrudnienia

Nr decyzji ZUS

Miesięczne wysokości emerytury/ renty netto*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb socjalnych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000)

Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim,78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obr. Westerplatte 11. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie PPP w Drawsku Pomorskim oraz na stronie Poradni

………………………………….

podpis emeryta/ rencisty

*wpisać z odcinka emerytury/ renty lub decyzji ZUS kwotę dochodu

Załącznik nr 2

do Regulaminu ZFŚS/ PPP Drawsko Pomorskie dnia ………………………...

WNIOSEK

o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej/przedświątecznej

Imię i nazwisko

Nr PESEL

Adres zamieszkania

Nazwa i adres placówki

Zatrudniony

od do

na stanowisku

Warunki materialne:

Miesięczne wynagrodzenie pracownika netto wraz z dodatkami

Miesięczne wynagrodzenie współmałżonka netto wraz z dodatkami

Inne dochody netto ( np. alimenty, renta, emerytura i inne)

Ilość osób w rodzinie

Średnia przypadająca na osobę w rodzinie

Uzasadnienie wniosku:

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że dochód w mojej rodzinie jest podany ze wszystkich źródeł utrzymania, dane podane we wniosku są prawdziwe.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb socjalnych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000)

Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim,78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obr. Westerplatte 11. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie PPP w Drawsku Pomorskim oraz na stronie Poradni

……………………………………………………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

Opinia Dyrektora :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Drawsko Pomorskie, dnia………………………

………………………………………………

podpis i pieczęć Dyrektora

….........................................................

pieczęć PPP w Drawsku Pomorskim

Komisja Socjalna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim na posiedzeniu w dniu…………………………………………………………

Protokół nr……………………………………………, postanowiła:

PRZYZNAĆ zapomogę z funduszu w wysokości………………………………………………………………………………….*

ODMÓWIĆ przyznania zapomogi , uzasadnienie odmowy…………………………………………………………………*

…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Podpisy Komisji:

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

do Regulaminu ZFŚS / PPP

Drawsko Pomorskie , dnia …………………………

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU

DLA PRACOWNIKA I RODZINY

 1. o zarezerwowanie środków na indywidualny zakup obozu/ kolonii- rachunek

 1. o zarezerwowanie środków na zakup indywidualnych wczasów zorganizowanych, leczniczych - rachunek

 2. o przydział środków na wczasy „ pod gruszą”

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………

Nr PESEL………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………

Zatrudniony w tutejszej placówce na stanowisku ……………………………………………………………………………..............................…

Stan rodziny pracownika:

Lp.

Stopień pokrewieństwa

Nazwisko i imię

Data urodzenia dziecka

Forma wypoczynku /a, b, c/

Miejsce nauki

1

współmałżonek

2

córka / syn

3

córka / syn

W przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia zaświadczenie lub legitymacja / jeżeli ksero - potwierdzone za zgodność z oryginałem/.

Oświadczam, że miesięczny dochód netto na 1 członka mojej rodziny za ubiegły rok

wynosi: …………………………………………………………………….........…….............

słownie…………………………………………………………………………………………

UWAGA:

miesięcznym dochodem netto rodziny jest: roczna suma dochodów brutto pracownika i współmałżonka oraz innych członków rodziny na podstawie PIT- ów za ubiegły rok, a także roczny dochód z tytułu renty, emerytury, alimentów i innych dochodów, podzielone na 12 miesięcy i podzielone przez ilość osób w rodzinie.

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, ze dochód w mojej rodzinie jest podany ze wszystkich źródeł utrzymania, a dane zawarte we wniosku są prawdziwe, znane mi są przepisy Kodeksu Karnego art. 233 §1 i 2 kk o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością danych.

Jednocześnie oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb socjalnych(Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000)

Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim,78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obr. Westerplatte 11. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie PPP w Drawsku Pomorskim oraz na stronie Poradni

Drawsko Pomorskie, dnia…………………………………

………………………………………… /podpis wnioskodawcy/

Przyznaną kwotę dofinansowania do wypoczynku proszę przekazać na moje konto osobiste:

Nr………………………………………………………………………………………………

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu…………………………...............………

Załącznik nr 4

do Regulaminu ZFŚS / PPP Drawsko Pomorskie dnia………...…………

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU

DLA EMERYTA/ RENCISTY I RODZINY

 1. o zarezerwowanie środków na indywidualny zakup obozu/ kolonii- rachunek

 2. o zarezerwowanie środków na zakup indywidualnych wczasów zorganizowanych, leczniczych - rachunek

 3. o przydział środków na wczasy „ pod gruszą”

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….

Nr PESEL……………………………………………………………………………………....

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………....

Ostatnie miejsce pracy…………………………………………………………………………

Stan cywilny: osoba samotna/ rodzina

Stan rodzinny emeryta / rencisty:

Lp

Stopień pokrewieństwa

Nazwisko i imię

Data urodzenia dziecka

Forma wypoczynku /a, b, c/

Miejsce nauki

W przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia zaświadczenie lub legitymacja / jeżeli ksero- potwierdzone za zgodność z oryginałem/.

Oświadczam, że miesięczny dochód netto na 1 członka mojej rodziny za ubiegły rok

wynosi: ……………………………………………………….......………………………..

słownie: ………………………………………………………………………………………………

UWAGA:

miesięcznym dochodem netto rodziny jest: roczna suma dochodów netto pracownika i współmałżonka oraz innych członków rodziny na podstawie PIT- ów za ubiegły rok, a także roczny dochód z tytułu renty, emerytury, alimentów i innych dochodów, podzielone na 12 miesięcy i podzielone przez ilość osób w rodzinie.

Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, ze dochód w mojej rodzinie jest podany ze wszystkich źródeł utrzymania, a dane zawarte we wniosku są prawdziwe, znane mi są przepisy Kodeksu Karnego art. 233 §1 i 2 kk o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistością danych.

Jednocześnie oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb socjalnych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000)

Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim,78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obr. Westerplatte 11. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie PPP w Drawsku Pomorskim oraz na stronie Poradni

Drawsko Pomorskie dnia………………………………

……………………………………………… /podpis wnioskodawcy/

Przyznaną kwotę dofinansowania do wypoczynku proszę przekazać na moje konto osobiste:

Nr………………………………………………………………………………………………

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu…………………………………..............

Załącznik nr 5

do Regulaminu ZFŚS / PPP,

....................................................... Drawsko Pomorskie dnia .....................................

(imię i nazwisko)

......................................................

(adres)

......................................................

(zajmowane stanowisko)

WNIOSEK

O PRZYZNANIE POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE

Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Uprzejmie proszę o przyznanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczki w wysokości ......................... złotych (słownie) ...................................................................................

z przeznaczeniem na ........................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

Zobowiązuję się do spłaty pożyczki w wysokości ustalonej w § 2 pkt. 2 i 3 umowy dotyczącej przyznania pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.

Jednocześnie oświadczam, że poręczycielem mojej pożyczki będą:

1. ............................................................................

2..............................................................................

Do wniosku dołączam:

1....................................................................

2....................................................................

3....................................................................

Zgodnie z art 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jednocześnie oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb socjalnych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000)

Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim,78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obr. Westerplatte 11. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie PPP w Drawsku Pomorskim oraz na stronie Poradni

….................................................

podpis osoby składającej wniosek

Załącznik nr 6

do Regulaminu ZFŚS / PPP,

Umowa Nr ...../............

dotycząca przyznania pożyczki

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

na cele mieszkaniowe

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim (dalej PPP) reprezentowaną przez: Dyrektora PPP w Drawsku Pomorskim zwanego dalej „Pożyczkodawcą” a Panem/Panią .................................zamieszkałym (-łą) w ...................................zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”

§1

 1. Na podstawie decyzji z dnia ............................... Pożyczkodawca przyznaje Pożyczkobiorcy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanych dalej „ZFŚS” pomoc z przeznaczeniem na następujące cele mieszkaniowe:

....................................................................................................................

w wysokości ............................. złotych.

 1. Pożyczka jest oprocentowana jednorazowo w momencie jej udzielenia w wysokości 5%.

§2

 1. Pożyczka podlega spłacie w całości.

 1. Wypłacona pożyczka w kwocie ........................ zł/słownie/: ........................ zł oraz kwota oprocentowania pożyczki czyli ….zł /słownie/: …..................... podlega spłacie w ...... ratach spłacanych w kolejnych następujących po sobie miesiącach .

 2. Rozpoczęcie spłaty następuje od miesiąca ................. w ratach równej wysokości po ….....miesięcznie.

 3. Ostatnia rata potrącona/spłacona zostanie w miesiącu …............ …...roku

§3

Pożyczkobiorca (jeżeli jest pracownikiem PPP) upoważnia Poradnię do potrącania należnych rat pożyczki łącznie z przysługującymi odsetkami z §2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.

§4

Emeryt po złożeniu podania o rozłożenie na raty pożyczki mieszkaniowej zobowiązany jest do spłacania rat do 20 dnia każdego miesiąca na nr konta bankowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 03 1020 2847 0000 1702 0009 7055.

§5

 1. Spłata pożyczki staje się wymagalna natychmiast jeżeli Pożyczkobiorca wykorzystał ją na inne cele niż w §1 ust. 1 umowy.

§6

 1. Z chwilą rozwiązaniu stosunku pracy niespłacona pożyczka podlega spłacie natychmiastowej (przez pożyczkobiorcę ) w całości.

 1. Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy w wyjątkowych sytuacjach może rozłożyć spłatę pożyczki na raty.

§7

Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie dwóch pracowników PPP w Drawsku Pomorskim.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienie Regulaminu ZFŚS oraz Kodeksu Cywilnego.

§10

 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane są mu postanowienia Regulaminu ZFŚS PPP w Drawsku Pomorskim.

 1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Pożyczkobiorca.

PORĘCZYCIELE:

 1. Pan/Pani...........................zam. ...............seria nr. dow. osob..........................

2. Pan/Pani..........................zam. ..............seria nr. dow. osob..........................

W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej
przez Pożyczkodawcę, wyrażamy zgodę jako solidnie współodpowiedzialni, na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z odsetkami.

Podpis poręczycieli:

 1. …………………………………..

 1. …………………………………..

Potwierdzam tożsamość Pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych podpisów.

……………………..

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

Załącznik do umowy:

 1. Wniosek o pożyczkę

 1. Decyzja Dyrektora

 2. POŻYCZKOBIORCA POŻYCZKODAWCA

Zgodnie z art 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jednocześnie oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb socjalnych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000)

Administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim,78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obr. Westerplatte 11. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie PPP w Drawsku Pomorskim oraz na stronie Poradni

Załącznik nr 7

do Regulaminu ZFŚS / PPP,

Wykaz imienny członków Komisji Socjalnej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim

Na podstawie głosowania Zebrania Pracowników w dniu 10.10.2019 roku na członków Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały powołane następujące osoby:

 1. Dorota Bawarska - przewodniczący Komisji Socjalnej

 1. Anna Kwiecińska - członek Komisji Socjalnej

 2. Artur Madera - członek Komisji Socjalnej

Załącznik nr 8

do Regulaminu ZFŚS / PPP,

DECYZJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim

przyznaje Pani …......................................................................................

pożyczkę z ZFŚS w wysokości …....................... zł

słownie zł: …..........................................................................................

z przeznaczeniem na …..........................................................................

w warunkach ustalonych w załączonej umowie.

Pożyczka podlega spłacie łącznie z oprocentowaniem w ratach ustalonych w umowie w kolejnych następujących po sobie miesiącach

po ….......................zł miesięcznie,

poczynając od m-ca …............................ do m-ca …......................

Drawsko Pom., dnia .................. r.

Komisja Socjalna DYREKTOR

……………………………. ………..………….

…...........................................

…………………………….

18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kubik 10-12-2019 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2019
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2019 10:41