Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut poradni

 S T A T U T

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Drawsku Pomorskim


S P I S     R O Z D Z I A Ł Ó W

1. Rozdział I
Postanowienia ogólne
2. Rozdział II
Cele i zadania poradni
3. Rozdział III
Organy poradni
4. Rozdział IV
Organizacja poradni
5. Rozdział V
Pracownicy poradni
6. Rozdział VI
Postanowienia końcoweRozdział I

Postanowienia ogólne


1. Poradnia jest publiczną placówką oświatową o nazwie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
siedziba:
w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 11, 78 -500 Drawsko Pomorskie  
punkt zamiejscowy:
w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57, 78-550 Czaplinek

2. Poradnia działa w oparciu o:
- ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zmn.),
- rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej  poradni specjalistycznej ( Dz.U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869) oraz rozporządzenie oraz rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (Dz.U. z 2010 roku Nr 228, poz.1492),
- rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 roku, poz. 199)
- rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespołu orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1072),
3. Organem prowadzącym Poradnię jest  Powiat Drawski
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty
w Szczecinie.

Rozdział II

Cele i zadania Poradni


§ 1

1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Do zadań Poradni należy:
- diagnozowanie dzieci i młodzieży,
-udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
-realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych,
- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. a) Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania
w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu;
b) efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:
- wydanie opinii,
- wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
- objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
- wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
4. a) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega na:
- prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
- udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci
i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;
b) pomoc ta jest udzielana w formie:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- terapii rodzin,
- grup wsparcia,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- warsztatów,
- porad i konsultacji,
- wykładów i prelekcji,
- działalności informacyjno – szkoleniowej.
5.a) Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym rozwiązywanie problemów dydaktycznych
i wychowawczych polega w szczególności na udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klasa I –III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
- współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- współpracy w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
- udzielaniu nauczycielom, wychowawcom i specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,
- podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży,
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
- udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom;
b) zadania te realizowane są w formie:
- porad i konsultacji,
- udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
- udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
- warsztatów,
 - grup wsparcia,
 - wykładów i prelekcji,
- prowadzenia mediacji,
- interwencji kryzysowej,
- działalności informacyjno – szkoleniowej,
- organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
6. a) Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
- wynikającej z kierunku realizowanej polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
- wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek po przeprowadzanych ewaluacjach zewnętrznych przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny,
- realizacji podstaw programowych,
- rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, oraz indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania,
- analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz potrzeb zdiagnozowanych na tej podstawie,
 -innych potrzeb wskazanych przez przedszkola, szkoły i placówki;
b) wspomaganie to obejmuje:
- pomoc w diagnozowaniu przetrzeb przedszkola, szkoły i placówki,
- ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły
i placówki,
- zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
- wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
7. Poradnia realizuje swoje zadania współdziałając z innymi poradniami, oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom
i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom statutowo zajmującymi się pomocą dziecku
i rodzinie.

§ 2

1. Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Pomoc udzielana przez Poradnię realizowana jest z uwzględnianiem potrzeb osób zgłaszających  się, tj. dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
3. Sposób diagnozowania ww. potrzeb jest różnorodny, w szczególności formułowany
w formie pisemnej na wniosku składanym w Poradni przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub ucznia pełnoletniego albo na karcie potrzeb składanej przez szkołę lub placówkę. Dopuszczalna jest także forma ustna zgłaszania swoich potrzeb w sytuacji, gdy nie dotyczy to przeprowadzenia badania.


§ 3


1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.
2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, Poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradnia dzieciom i młodzieży nieuczęszczającym do przedszkola, szkoły i placówki.


§ 4

1a). Poradnia wydaje opinie o dziecku/uczniu w sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa oświatowego, w celu określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (w tym logopedycznej), w odpowiedzi na zgłaszany problem.
b). Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinie także w sprawach innych, niż określone w odrębnych przepisach prawa oświatowego, związanych z ich kształceniem
i wychowaniem.
2. a) Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.
b.) Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wydania opinii.
3. a) Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku
o wydanie opinii,
b) jeżeli do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie wyników badań lekarskich i nie jest możliwe wydanie opinii w przewidzianym terminie, opinie wydaje się w przeciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego.
4. a) W celu wydania opinii, jeżeli jest to niezbędne, osoba składająca wniosek może dołączyć wyniki wcześniejszych obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich, a także opinię o dziecku z przedszkola, szkoły lub placówki.
b) w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo ucznia pełnoletniego Poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki o wydanie opinii nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty, po wcześniejszym poinformowaniu o tym osobę składającą wniosek – osoba składająca wniosek podpisuje się pod pisemną prośbą o uzyskanie ww. informacji.
5. Na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna lub na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego kserokopia opinii może zostać wysłana do szkoły lub placówki, do której dziecko lub uczeń uczęszcza.
6. Opinia Poradni zawiera:
- oznaczenie Poradni wydającej opinię,
- numer opinii,
- datę wydania opinii,
- podstawę prawną wydania opinii,
- imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz jego numer PESEL lub, przy jego braku, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły i placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziały przedszkolnego, oddziału w szkole lub w grupie wychowawczej placówki,
- określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo ucznia pełnoletniego, w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii dotyczącej zgłaszanego problemu,
- stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
- wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo uczniem pełnoletnim,
- wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinno stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
 - imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów Poradni, którzy sporządzili opinię (przeprowadzili diagnozę),
- podpis dyrektora Poradni.
7. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni także informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy (w tym o prowadzonej terapii, aktualnej opiece psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej). Informacje te wydaje się na pisemny wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka lub osoby pełnoletniej, której informacja dotyczy.

§ 5

1. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. zespoły orzekające wydające:
          1). orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
          2). orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,
          3). orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
          4). orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,
          5). opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwaną dalej opinią, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
2. Skład Zespołu Orzekającego powoływany jest Zarządzeniem Dyrektora Poradni. W skład zespołu wchodzą:
1). Dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,
2). psycholog, pedagog oraz lekarz.
3). W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
3. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący
4. Zespół wydaje orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka zwanych dalej wnioskodawcami.
5. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera:
     1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
a w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń  uczęszcza, a także nazwę zawodu w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie
w zawodzie,
     2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
     3) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,
     4) podpis wnioskodawcy.
6. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek,
w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
7. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
8. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
    1) Okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
    2) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
    3) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie
w odrębnym  pomieszczeniu w przedszkolu,
     4) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem
w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole,
    5) Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 2-4, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji
w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
9. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
10. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust.2, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.
11. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.
12. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
13. Zespół wydaje orzeczenia oraz opinie większością głosów
14. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
15. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
16. Orzeczenie albo opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego
17. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, według wzorów określonych
w rozporządzeniu MEN
18. Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
     1) zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego
     2) potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń,
     3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla stare orzeczenie.
19. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która zawiera:
     1) datę wydania opinii,
     2) oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,
     3) podstawę prawną opinii,
     4) skład zespołu, który wydał opinię,
     5) imię i  nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
     6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
     7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie,
w szczególności pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,
     8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy
i wsparcia,
     9) podpis przewodniczącego zespołu.
20. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
21. Orzeczenie albo opinię odbiera wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Orzeczenie wnioskodawca otrzymuje  w trzech egzemplarzach.
22. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.
23. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
24. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
25. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
26. Zespół jest zobowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty
w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie, nie wydał nowego orzeczenia.


Rozdział III

Organy Poradni


Organami Poradni są:
1. Dyrektor
2. Rada pedagogiczna

§ 6


1.  Poradnią kieruje dyrektor.

2. Dyrektor Poradni:
a) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli Poradni oraz pracowników administracji i obsługi;
b) kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz;
c) sprawuje nadzór pedagogiczny;
d) inspiruje i wspomaga nauczycieli Poradni w spełnianiu przez nich wymagań
w zakresie jakości pracy Poradni oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
e) gromadzi informacje o pracy nauczycieli Poradni i dokonuje oceny ich pracy;
f) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
g) opracowuje szczegółową organizację pracy oraz plan pracy Poradni na dany rok szkolny;
h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
i) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk nauczycieli;
j) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli Poradni oraz innych pracowników;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom Poradni oraz innym pracownikom;
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli Poradni oraz innych pracowników;
d) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną


  § 7


1. W Poradni działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki, realizującym swoje statutowe zadania.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Poradni.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele Poradni (pracownicy pedagogiczni);
4. Rada pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.


§ 8

Sposób rozwiązywania sporów między organami Poradni określają w każdym indywidualnym przypadku zainteresowane strony przez:
a) zapewnianie każdej ze stron możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) i szczegółowo w statucie;
b) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni drogą mediacji;
c) zaproszenie mediatora z zewnątrz z głosem doradczym.


Rozdział IV

Organizacja Poradni


1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę nauczycieli Poradni i innych pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
b) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
  3. Poradnia jest samodzielną jednostką budżetową. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej poradni określają odrębne przepisy.

 § 9

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Organ prowadzący może, w porozumieniu z dyrektorem Poradni, ustalić przerwę w pracy Poradni w okresie ferii letnich.
3. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
4. Poradnia jest czynna przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 § 10

1. Do realizacji zadań statutowych Poradnia posiada:
a) gabinety pedagogiczne;
b) gabinety psychologiczne,
c) gabinet logopedyczny,
d) pomieszczenia do zajęć terapeutycznych.


Rozdział V

Pracownicy Poradni

§ 11

1. W Poradni zatrudnia się nauczycieli Poradni (pracowników pedagogicznych): pedagogów, psychologów i logopedów.
2. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
3.
§ 12

1.a) Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe również poza Poradnią
w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one zadań z zakresu prowadzenia diagnozy i udzielania bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom.
b) Nauczyciele Poradni realizują swoje zadania statutowe poza siedzibą Poradni
w środowisku nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów. Zakres i formy tych działań określa dyrektor Poradni. W szczególności dotyczą one realizowania zadań z zakresu profilaktyki i wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły i placówki w rozwiązywaniu ich problemów oraz organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.

§ 13

1. Zasady zatrudnienia nauczycieli Poradni i innych pracowników określają odrębne przepisy.
2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli Poradni określają odrębne przepisy. Wymiar ten obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi i młodzieżą wynikające z realizacji statutowych zadań oraz zajęcia z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami w Poradni
i poza nią.
3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli Poradni określony jest w planie pracy Poradni oraz w indywidualnych zakresach czynności.
4. Nauczyciele Poradni są oceniani przez dyrektora Poradni.
5. Zadania i obowiązki pracowników niepedagogicznych określa Regulamin Pracy Poradni oraz indywidualne zakresy czynności.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Poradnia używa podłużnej pieczęci urzędowej o treści:
Poradnia
             Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Obr. Westerplatte 11, tel. 36 324 86
78-500 Drawsko Pomorskie

2. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
- wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,
- rejestr wydawanych opinii,
- rejestr wydawanych orzeczeń,
- rejestr wydawanych informacji o wynikach diagnozy,
- dokumentacje indywidualną badań dzieci i młodzieży,
- indywidualne dzienniki pracy nauczycieli,
- dzienniki zajęć terapeutycznych,
- protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
- księgę protokołów posiedzeń rady pedagogicznej,
- rejestr uchwał,
- dziennik korespondencji,
- księgę zarządzeń dyrektora Poradni,
- księgę zarządzeń powoływanych zespołów orzekających,
- zeszyt wyjść w celu wykonywania pracy poza terenem Poradni,
- inną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami oraz ułatwiającą funkcjonowanie Poradni i nadzór dyrektora.
3. Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wprowadzanie zmian w statucie pociąga za sobą każdorazowe opracowanie jego nowej wersji jednolitej.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy regulaminów wewnętrznych obowiązujące w Poradni.


Nową wersję Statutu uchwalono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 5 wrześni 2013 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Kubik 03-03-2008 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Kubik 05-09-2016 10:10